top of page

CO JE JÓGA A NAŠE LEKCE

 • CO JE TO JÓGA?
  Neexistuje přesná definice jógy, neboť každý jedinec musí zjistit, co pro něj vlastně jóga znamená. Pochopíme-li Jógu a zažijeme-li stav Jógy, nebude již třeba dále studovat jakékoliv texty. Jógová literatura upozorňuje, že "Jóga" je náš přirozený stav bytí, jen na to postupem času zapomínáme. Slovo "YOGA" je tradičně překládáno jako unie, spojení, harmonie, připoutání zpátky k sobě, sjednocení, ovládnutí. Otázkou pak zůstává, co bylo rozpojeno a co zpátky k sobě zamýšlíme spojovat. Nuže, spojujeme naše bytí s Bohem. Toto bytí však nikdy nebylo fakticky odpojeno od svého univerzálního zdroje /Univerzální Bytí, Bůh/, pouze nám jako individuálním duším /Dživa/ se nám to tak jeví. Cílem veškeré jogínské praxe, to znamená cvičením nebo-li nácvikem jógy, se snažíme dosáhnout stavu Jóga. Tento stav ovšem není pouze stavem těla a mysli, ale nachází se za hranicemi jakéhokoliv logického chápání, který lidský intelekt neumí uchopit. Je to jako bychom vysvětlovali barvoslepému, jak vypadá zelená barva. Jóga je prožitek, který nám nezprostředkuje nikdo zvenčí, Jógu musíme najít my sami ve svém vlastním nitru. Existují ovšem starodávné jogínské techniky a cvičení, kterými můžeme svou vlastní bytost zpřístupnit tomuto stavu. A s jakými definicemi jógy se můžeme setkat? - spojení těla a mysli - harmonie těla, mysli a duše - realizace Absolutna - spojení individuální duše s Brahmánem /všeobklopující vesmírný princip/ - osvícení - kde končí mysl, začíná Absolutno - Samadhi, stav nekonečné blaženosti - zcela zklidněná mysl - zdravotní cvičení, které pomáhá udržet lidskou bytost v harmonii se sebou samotným - překonání ega a nalezení pravé podstaty bytí - Já a můj Otec jsme jedno - prožitek Jednoty
 • JÓGA SÚTRA
  Pataňdžaliho jógasústra aneb prazáklady jógy Kniha Pataňdžaliho jógasútra vznikla 150 – 300 let před Kr. a sepsal ji indický mnich Pataňdžali. Vzhledem k tomu, že byly známy tři osobnosti tohoto jména /jeden byl gramatik, druhý lékař a třetí filozof/, není jisté, jde-li o jednu a tutéž osobu. Jeho přívrženci však tento problém neřeší a vyvozují z této situace to, že je to člověk harmonický dbající o svůj osobní projev i o vlastní tělo a duši. Tato kniha je jednou z nejvýznamnějších knih staré Indie a obsahuje návod, jak dosáhnout celkové rovnováhy a harmonie. Pataňdžali je považován za zakladatele jógy, přestože zmínky o józe jsou i ve staších dílech /Bhagavadgíta/. Zmínky o sjednocení vědomí jsou i ve védách, které jsou považovány za jedny z nejstarších indoevropských spisů a jsou v nich zmínky o dobách až 8 000 let př. n. l. Originál této knihy byl napsán jedním z nejstarších starých jazyků – sanskritem. Přibližný český překlad slova sanskrtam je „dokonale složený“. Sanskrt je v současnosti považován za mrtvou řeč. Pataňdžaliho jógasútry obsahují 196 vět, které jsou rozděleny do čtyř knih /padyl/ a definují jógu jako nauku o fungování lidské mysli velmi jasným a stručným způsobem. Avšak pro člověka „dnešní doby“ jsou nutné komentáře překladů, které jsou často ne příliš jasné a čtenář si musí věty či odstavce přečíst několikrát, aby pochopil. Nejzdrařilejší /dle mého názoru/ je překlad od Františka Bendy /bohužel momentálně úplně vyprodaný/. Sútry jsou základem Radža jógy /jógy královské/. Samádhi Pada /Kniha rozjímání/ , Stupně koncentrace a jejich použití – dle Bendy, Výroky o jógických cvičeních – dle Minaříka Hned v první větě se dozvídáme, co značí slovo jóga: Slovo jóga značí spojování. Myšleno je proměna vrozených intelektuálních a mravních hodnot bytí v hodnoty duchovní. V tomto textu jde především o rádžajógu /jógu královskou/, která pracuje s vůlí a jejím cílem je psychologická proměna. V tomto odstavci se mi velmi líbí slovní spojení „mentální operace“, ke které musí zákonitě dojít pro přečtení tohoto díla. Stejné spojení používá můj učitel při přednáškách o výživě, kde stejnou práci /myšleno mentální operací mozku/ udělá totální 40-ti denní půst /pouze na vodě/. První odstavec dále hovoří józe jako o pomocníkovi, který pomáhá odstranit strach z budoucnosti, který se nám vtírá prostřednictvím otázky, co bude po smrti. Sadhana Pada /Kniha praktického nácviku/, Pomocné prostředky koncentrace – dle Bendy, Krijajóga - dle Minaříka Tato kniha je návodem, jak dojít ke stavu jógy po osmipilířové stezce. Je to základ radža jógy /jógy královské/, jinak řečeno ashtanga jógy /ash = osm, tahga = pilířová/. 8 pilířů: JAMA– vývojem správného jednání – pravdivost /satja/, nenásilnost /ahimsá/, nesobeckost /astéja/, mravnost /brahmačarja/ a bezmajetnost /aparigraha/ - jde o zákazy nebo varování, navozuje rovnováhu ve vztahu ke vnějšímu světu NIJAMA – vývojem duchovních hodnot – čistota /šauča/, soucit /santóša/, askeze /tapas/, studium véd /svadhája/, oddanost nejvyššímu Pánu /Išvara pranidnáná/ - jde o příkazy či doporučení , vyrovnává svět vnitřní Obě tyto cesty obsahují 5 dílčích stupňů od těch nejhrubších závislostí až po ryze duchovní stavy. ASÁNA – vývojem držení těla /Hatha jóga/ - tělesné pozice, vypracovávají tělu schopnost k dalším náročným cvičením PRÁNÁJÁMA – vývojem vdechu a výdechu – kontrola dechu, úzce souvisí s Asánami Zbývající čtyři stupně se zabývají jemnými složkami lidské mysli a psychiky. PRATJAHÁRA – vývojem nelpění na objektech smyslů, odpoutání pozornosti od smyslových impulzů DHÁRANA – vývojem zaměření smyslů, koncentrace DHJÁNA – vývojem meditace SAMADHI – vývojem spojení Poslední tři se zabývají zpracováním vlastních myšlenek. Pataňdžalí říká, že tyto návody je nutno dodržovat bez ohledu na postavení, místo, čas a okolnosti. Tzn. řídit se těmito principy, ať jsme kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv. V knize první dále zdůrazňuje, že úspěch není na splátky – kdy nejdříve přijde zisk a potom by teprve přišlo cvičení. Zisk je výsledkem vlastního úsilí a nelze spoléhat na jakoukoliv pomoc zvenčí. A právě intenzivním cvičením a disciplínou lze dosáhnout celkového stavu rovnováhy – JÓGY. Vibhuti Pada /Kniha dosažených úspěchů/, Prostředky pro koncentraci, meditaci a jejich výsledky – dle Bendy, O silách – podle Minaříka Třetí kniha popisuje, kam až lze dojít při intenzívní meditační praxi a jakých schopností mysli lze dosáhnout při praktikováních posledních třech pilířů - Dhárany, Dhjány a Samadhi. Této schopnosti s říká siddhi /nadpřirozená schopnost/. Odstavec 19: „Jogín má schopnost zvědět obsah vaší mysli, protože stav mysli zvaný samjama je stavem trvalým, když se zaměří na vaší mysl, což je při styku s lidmi přirozené, bude hned vědět o vašich myšlenkách nebo představách.“ Kalvalya Pada /Kniha o absolutnu/, Kniha odloučenosti – dle Bendy, Svoboda – dle Minaříka Poslední kniha v pořadí čtvrtá pojednává o dosahování dokonalého vyjednocení postupným rozpuštěním hmotných kvalit. Zde se dozvídáme, jak může dojít jogín ke stavu spásy a kdy přestane náležet řádu lidských bytostí a bude náležet řádu vyššímu – k andělům a bohům. Odst. 23: „ Jogín usiluje nejen o mravní zdokonalení pocházející ze snahy neubližovat a odpoutávat se ode všeho, ale i o pozorování duševní přirozenosti. V ní se totiž obrátí každý úspěch i neúspěch jeho snah a posléze poznává, že i pozorování tuto přirozenost činí světlejší. Toto poznání připravuje půdu pro jógy praktické nebo technické, jejichž pomocí se může očista dovršit. Tím se vytvoří podmínka pro stav spásy. Mravní úsilí nestačí k dosažení spásy. Obsahuje v sobě prvky osobitosti, která je vyhraňováním a tím ovšem i vylučováním denního vědomí ze spásných stavů. Proto se k tomuto úsilí musí přidružit úsilí technické. Musí se však opravdu přidružit až nakonec, až když je bytost mravností tak pročištěna, že již z mravních důvodů přestane náležet řádu lidských bytostí a bude náležet řádu vyššímu, totiž andělů nebo bohů.“ Pataňdžali byl originálním myslitelem, nejenom komentátorem jiných spisů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeho zásluhou byly védy a upanišady /staroindická literární díla/ pochopeny v mnoha větších souvislostech, protože teoretické vědění bylo potvrzeno osobním zážitkem. To co bylo dříve příliš abstraktní, se najednou stalo konkrétním. Pataňdžali popsal do detailu různé cesty /pádah/, které k tomuto přímému zážitku vedou. Právě proto jsou jeho Jógasútry praktickým návodem pro ty, kteří chtějí poznat podstatu života. Myslím si však, že k opravdovému pochopení textu je potřeba výklad učitele.
 • SANKALPA /ZÁMĚR, ROZHODNUTÍ, PŘÁNÍ, TUŽBA"
  Sankalpa je předsevzetí či přání ve formě myšlenky, které vkládáme do vědomí během stavu uvolnění. Stává se součástí nás samých a při pravidelném opakování může dojít k jejímu vyplnění. Každý může mít svou sankalpu, ale neměl by ji měnit, dokud se mu nevyplní. Je třeba, aby přání vyslovené jako sankalpa bylo kladné /nejen obsahem, ale i jazykovým vyjádřením/ a vztahovalo se k naší osobě. Sankalpa je vždy jen jedna. Více přání tříští koncentraci. Sankalpa nesmí obsahovat slova jako: NE, NECHCI, NEBUDU. Sankalpa je pozitivní afirmace, kterou vytváříme dění okolo sebe i v sobě. Jedné sankalpě se věnujeme tak dlouho, jak potřebujeme. Nespěchejte s další sankalpu. Vesmír pracuje za nás. Sankalpu můžeme po předchozí přípravě a formulaci zařadit na konec relaxace, když jsme nejvíce uvolnění a také otevření pro přijímání podobných implulzů. Pokud zrovna necvičíte jógu, můžete jí každý večer opakovat před usnutím jako poslední aktivní myšlenku. Připravte si svou sankalpu ve formě kratší věty a v duchu ji třikrát pro sebe zopakujte. Vaše bdělá pozornost je plně soustředěna na její pronášení. Pokud nevíte, jakou sankalpu vyslovit, zamyslete se nad svým životem. Co právě teď prožíváte a zda vám něco nechybí. Co je vaším největším životním přáním /touhou, záměrem/? A pak už je jen krůček k tomu, abyste vyslovili svou sankalpu. Jak to vlastně funguje? A může to vůbec fungovat? Ano, funguje to. Je to velmi stará vyzkoušená a osvědčená jogínská technika, avšak nebudu se pouštět do vysvětlování funkce našeho mozku a do toho, jak pracuje naše podvědomí. To je pro mne velmi složité a přiznávám, že nepochopitelné. Ale vím, že mysl je schopna přijímat a vytvářet v podvědomí program, který se stane postupně realitou našeho života. Vyzkoušejte to. Uvidíte. Sankalpa se nikomu nesděluje, je to vaše největší soukromí. Sankalpu měníme vždy jen po zralé uvážení, ne lehkomyslně. Sankalpa se vyslovuje v přítomném čase. Příklady sankalpy: - těším se na každý den svého života - kde je má vůle, je i cesta - dívám se na sebe s láskou a laskavostí - jsem zdravá/-ý - jsem plná/-ý radosti a vděčnosti - jsem trpělivá/-ý
 • CO ZNAMENÁ JÓGA PRO MÉ KLIENTY JÓGY
  Na lekcíh jógy si s klienty často povídáme a probíráme různá témata kolem jógy a nejen kolem ní. Je to součástí každé lekce. V následujících řádcích se chci podělit o jejich pocity, názory, emoce..... při dotazu, co pro ně znamená JÓGA? - vědomé dýchání - protažení - harmonizace - UVNITŘNĚNÍ - JEDNOTA - duševní očista - zdraví - kondice - pohoda - společenství - relax - klid a mír v duši - LÁSKA - SVĚTLO a barvy - uvolnění - ODEVZDÁNÍ a VDĚČNOST - ODPUŠTĚNÍ - PODĚKOVÁNÍ - POKORA - souznění - naladění - klidná mysl - teplo - odlehčení - vypnutí mysli - SEBEKONCENTRACE - příjemné protředí - příjemná cvičitelka - protažení - objevování - vzájemná HARMONIE - motivace - naplnění ducha - uspokojení - smíření - příjemná bolest - osobní limity - překonání sebe sama - příjemně strávený čas - proudění - OČISTA - Zdeňka - prozření - lepší osobnost - dobrý psycholog - psychologická služba - zdravotní prevence - změna - flexibilita - psychoterapie - koncentrace - pohlazení po duši - vůně - hlas - krásná hudba - čas pro sebe - tradice - očekávání - naplnění - duševní a tělesná hygiena - odevzdání se - přenesení se - vnímání těla - návrat ke kořenům - volba - nechat se unášet - EMOCE - VIBRACE - příjemné mražení Jsem vděčná za tato slova. A děkuji.
 • MANTRY, KTERÉ ZPÍVÁME?"
  CO JE TO MANTRA? Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu. "Co zní v manře, to je , je to zde a děje se to. Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí...." Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsát již ve starých indických Védách /rozsáhlé staroindické texty v sánskrtu/ a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, ranné křesťanství, náboženství islámu a další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM, která je nejmocnější mantra, prvotní vibrace vesmíru, vesmirný motor. Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatní manter. Tajemství manter neumí nikdo úplně vysvětlit. Jejich magický zvuk pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce. Mohou vás stimulovat, aktivovat, motiovat a omlazovat. Mohou vám pomoci na někoho zapomenout nebo někoho najít. V Tibetu a v Indii se mantry do dnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k úctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem - léčí, očištují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce. Mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře meditovat. Jsou ástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těšně auricky propojeni. Vytrvalé vroucí a soustředěné opakování mantry přináší hromadění duchovní síly. Existují také manry, které josu pouhým shlukem slabik /LAM, VAM, RAM/ nebo samohlásek /A/ a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou mysli, energií, která působí na nitro člověka. A právě těmito slabikami můžeme nabíjet naše energetická centra - ČAKRY. Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit. V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. V hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme. A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti je bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek. Jako pohádka je pro nás teorie slavného Pythágora, zasvěcence východních moudrostí o vyluzování tónů každého člověka podle rytmu jeho chvění. O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tóny a virace nebeských těles a nás lidí. Tvořivá síla zvuku je zde podsatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří, jak hluboký vliv může mít kouzlo slova, řeči a zpěvu na život člověka. OM /a-U-M/ Om je počáteční a nejmocnější mantra. Je to dokonalý prvotní zvuk Boha. Om je prvotní vibrace vesmíru. Na začátku bylo slovo a to slovo bylo Bůh /Om/. OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH shantih = mír Mír nejenom jako takový, ale i pokoj, klid, vyrovnanost a pořádek. Klid a mír v naší myslí i v našem srdci. https://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-moudrost/trapas-v-uvodu-lekce-jogy-aneb-je-zpivani-om-opravdu-nutne LOKAH SAMSTAH SUKHINO BHAVANTU místo - všude - štěstí - volnost Nechť jsou všechny bytosti, ať už jsou kdekoliv, šťastné a volné. Ať i mé myšlenky, slova a činy nějakým způsobem přispějí ke svobodě a štěstí ostatníchst a pořádek. Klid a mír v naší myslí i v našem srdci. . Om Trayambakam Yajamahe Překlad 1 Uctívám tříokého Boha Šivu, který je všudypřítomný. Kéž nám i přírodě požehná zdravím. Kéž nás osvobodí svým požehnáním A dovede nás k nesmrtelnosti. Překlad 2 Uctíváme nejvyšší světlo, neomezeného Shivu, který má tři oči, který je sladký a vyživuje všechny bytosti. Tak jako je okurka uvolněna od stonku, tak i my se chceme osvobodit od smrtelnosti a svázanosti a splynout s nekonečným Bohem, oceánem poklidu. Om trayambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanaan Mrityurmukshi yamamritaat Óm /AUM/ trambakam jédžámahé Súghandhim pušti-vardhanám Úrvarúkam jivá badhánám Mrtjór mukšia mámritát
 • PROČ BYCHOM MĚLI ZPÍVAT?
  Na jógu si jde většina lidí jen zacvičit. Já však učím své klienty jogíny, že cvičení /ásany/ jsou jen malou součástí jógy. Jsou jen jedním z osmi pílířů, o které se jóga opírá. Jóga je ve svém učení a filozofii mnohem obsáhlejší a bohatší. Nabízí nejen zdravé tělo, ale hlavně klidnou mysl. Učíme se dýchat. Učíme se, jak se chovat sami k sobě i jak se chovat k ostatním. Učíme se koncentraci. A s jógou jsou spojené také mantry a jejich zpěv či odříkávání. Protože většina, řekla bych 99 %, z těch, kteří na jógu přijdou, jsou doslovah "zhrozeni", když se zmíním o zpívání, přikládám odkaz na krásný článek. Myslím si, že kdo si ho přečte, už se mantrám ani zpěvu nebude bránit. Krásné počteníčko :-). https://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-moudrost/trapas-v-uvodu-lekce-jogy-aneb-je-zpivani-om-opravdu-nutne
 • KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA
  Kraniosakrální jóga je soubor cvičení odrážejících nejmodernější výzkumy vědy, ale také zařazuje starobylé ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení klidového bodu. Chcete se cítit skvěle, klidní a vyrovnaní, přijímat přítomný okamžik? Více se dozvíte Co to je kraniosakrální jóga?
 • CO TO JE KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA?
  Cítit se skvěle, klidně a vyrovnaně? Možná se ptáte, co to vlastně kraniosakrální jóga je. Někteří už možná navštívili kraniosakrální terapii a tak alespoň maličko tuší. Všechno začalo před mnoha lety, kdy mladý lékař John E.Upledger asistoval u operace páteře a všiml si, že mícha pulzuje. Rytmus této funkce se dá přirovnat k jakémusi bubeníku, který udává rytmus všem buňkám. Silně ovlivňuje homeostatické mechanismy těla /krevní cukr, hormonální činnost spolu se žlázami s vnitřní sekrecí, ale i rytmus detoxikace buňek...atd./. Přijímat přítomný okamžik? Princip kraniosakrální jógy je jednoduchý. Rytmus, pokud je pravidelný a silný, dokáže vytvořit chemii radosti, posílit imunitu díky stimulaci mozkových buněk, ale i ostatních tkání. Pokud tento kraniosakrální rytmus slábne, dostavuje se náchylnost k virovým onemocněním, deprese, ale také roste vnitřní napětí na fasciích těla a dostavuje se i dlouhodobá vyčerpanost a nesoustředěnost s mnoha civilizačními chorobami. Kraniosakrální jóga je soubor cvičení odrážejících výzkumy vědy mozku, ale také zařazuje starobylé jógové ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení klidového bodu. Princip Tělo je nejdokonalejší biodynamicko-mechanický stroj a příroda ho vybavila nejfunkčnějším designem. Jeho hlavní řídící jednotkou je mozek a mysl sídlí všude, kam jen oko dohlédne. Kraniosakrální jóga pracuje s mechanizmy, které nejvíce škodí této centrální jednotce a díky tomu umožňují co nejdokonalejší spolupráci mezi myslí a tělem. "Floou"je stav, kdy se nestavíme fungování těchto mechanizmů do cesty, ale zůstáváme tiše přítomni v pozorovateli. A jak toho dosáhnout? Každá hodina Kraniosakrální jógy začíná na speciální pomůcce - klidovém bodu , který působí na mozkomíšní mok ve čtvrté mozkové komoře. Ten se na krátký okamžik díky jemnému tlaku pozastaví a pak vznikne vlna, která projde glymfatickým systémem mozku a jemně ho pročistí od plaku zbytkových proteinů. Tím zajistí snadnější transport tekutin, který probíhá okolo hlavních cév v mozku. Bonusem tohoto stavu je dočasná klidná mysl. Mysl opravdu neprodukuje jedinou myšlenku. Což je v dnešní uspěchané době malý zázrak. Dalším důležitým krokem je cvičení v maximálním možném uvolnění pojivových tkání od napětí. Napětí je určité městnání látek, procházejících tkání. Znamená, že transport do- a z buněk je jen tak velký, jak velká je uvolněnost těchto tkání, čili těla. Napětí má velký negativní účinek i na proudění mozkomíšního moku, které se zpomaluje a díky němu není možné dostat do mozku příslušné množství látek - jak hormonů, tak cukrů. Mozek začíná fungovat na omezený výkon a nepotřebné či málo používané funkce z něj jednoduše mizí. A tak přestáváme mít dobré pocity, zapomínáme radost a často následuje deprese a nemoc. Naštěstí pro nás to trvá tělu dlouho, než mu vypěstujete nějakou nemoc. Jaké je tedy řešení, když jsme už ve stavu, že se nemůžeme sami uvolnit či uklidnit? Speciální pumpování v jógových ásanách spojuje blahodárné účinky jógy s možností pracovat s dechem života - prouděním látek v tkáních. Tím se otevře možnost té nejpřirozenější detoxikace na světě. Speciální pumpování také rozbíhá lymfu hlavně v uzlinách v podpaží, tedy těch, do kterých ústí glymfatický systém a jeho splachovaný odpad. Nejvíce se toto čistění děje při kvalitním spánku na pravém boku. Také spánek je díky uvolnění, ke kterému dojde při cvičení, kvalitnější. Následná vitalita přetrvává okolo dvou až tří dní po cvičení. Záleží na vaší hladině vnímání těla a na schopnosti obnovování přirozených mechanismů těla. Často jsou zaznamenávány pocity svěžesti v páteři, které vyústí jednoho dne až do rozšířeného vnímání. Thajská masáž se dostala do Kraniosakrální jógy díky svému působení na páteř, kterou díky kývavému pohybu nejen rozkmitává, ale otvírá a uvolňuje. To se děje, když jste masér. A dotyk - to je hormonální užité umění. Když se zadíváte na naši společnost a uvidíte, jak málo se dotýkáme, bude Vám jasné, že právě dotek, který umí snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu, nám opravdu chybí. Aplikované editace se uplatňují jako cvičení pro běžný jógový život, který Vás vede do poznání. Meditace je ponoření do ticha, do světa, kde mlčí smysly, a my můžeme vnímat, kdo jsme. Je to tak jemné, jako byste chtěli na rušné ulici slyšet motýlí křídla. A je to tak blažené, radostné bez příčiny. Meditace je stav, který je několikanásobně lepší než spánek. Naučit se, jak pomocí meditace zvládnout každodenní rušný program nebo třeba burzu, je proto pro život potřebná věcstejně jako zvládat své tendence mysli a emoce. Historie Autorka této jógy Francis L. Minerve se nechala inspirovat svou dlouholetou praxí kraniosakrálního terapeuta a svým studiem Thajské masáže, jako prastarého umění dotyku. Dlouholetá meditační praxe, jí dala nahlédnout do naprosto jiného vnímání sebe a světa. Její druhou vášní je věda, která dnes stále více objasňuje to, čemu Dr.John Apledger, lékař a velký učitel zasvětil celý život. Kraniosakrální terapie opravdu funguje. Bohužel se nalezení glymfatického systému mozku nedožil. Jemu patří velké díky, bez něj by cesta kraniosakrální jógy nikdy nevznikla. Tato jóga je zasvěcena bohyni Táře, která v meditaci má jednu nohu složenou do polovičního lotosu a ta druhá je volně a dotýká se země. Spojuje hinduistickou i buddhistickou tradici a to se týká i této jógy,která spojuje obě dvě cesty.Je ztělesněním soucitu, zralosti, světla a laskavosti. ® Kraniosakrální jóga je chráněna ochranou známkou. Ochranná známka patří mezi práva duševního vlastnictví. zdroj: www.kraniosakralnijoga.cz
 • 7 PILÍŘŮ KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGY
  1. Spouštěč klidového bodu Nová pomůcka pro dosažení hlubokého stavu relaxace bez myšlenek. 2. Fasciální uvolnění Pojivové tkáně hrají obrovskou roli v našem zdraví i pocitu pohody, jejich uvolněním je možné předcházet nebo znovu nastolit hlubokou rovnováhu tělesných tkání, kterými proudí výživa do buněk a odpadní látky. Pokud je tato rovnováha porušena, tělo trpí napětím, reaguje často autoimunitním onemocněním, vytrácí se vitalita i radost. 3. Speciální mudra - pumpování - dech života Mudry mají úžasný vliv na naše neurologické funkce, ovlivňují dech a možná víc funkcí v těle než si dnes věda myslí. Tato mudra ovlivňuje cirkulaci /rytmus/ kraniosakrálního moku v páteři. Když se tekutinou naplní ochranný vak membrán, celé tělo se rozvine jako lotosový květ.Je to nádech vašich buněk a je velmi jemný. Když tekutina ustoupí, tělo se podobně jako květ uzavírá. O příliv a odliv tekutiny se starají chomáčkovité útvary v lebce, které jsou napojeny na síť krevního řečiště. Tato technika zajišťuje, že budete ze cvičení profitovat ještě několik dní. 4. Elementární sezónní cvičení Pokud se začnete cítit součástí celku /součástí univerza/, zjistíte, že nemůžete jít proti jeho zaběhnutým sezóním danostem. Je vždy lepší jít s proudem, to znamená přispůsobit se nejen sezónímu jídlu ,ale i cvičení. Díky tomu budete mít celoroční benefit ze cvičení a místo stagnace vaše praxe rozkvete a obohatí se. V zimě se bude doporučovat hlavně klidné meditativní cvičení. Uvolňovat, relaxovat a držet tělo v teple.Na jaře se budeme hodně protahovat a působit na naše šlachy, které jdou díky sezóní danosti dobře ovlivnit. Také budeme věnovat pozornost šlachám a vazům. Léto patří rychlému pohybu, který z ásany do ásány udělá lehké kardio cvičení.S elementem země jejíž cvičení bude proložené všemi ostatními obdobími budeme cvičit silová cvičení. S podzimem se hlavním stává dech, nejen jeho procvičení v ásánách ,ale nácvik plného dýchání a mnoha možností vědomého dechu. 5. Doteky thajské masáže - vystředění páteře Thajská masáž je dvěma tisíciletími ověřená metoda dotýkání se. Její houpavý styl vystřeďuje páteř a prospívá jejímu rozvolnění. Dotek chybí v dnešní společnosti a jeho absence je jedním z faktorů hormonální nerovnováhy těla. 6. Dech a jeho využití Nejen plný jógový dech, ale spousta možností vědomého dýchání, dělá z dechu účinnou metodu jak získat energii, vitalitu, radost, ale i klid mysli. 7. Aplikované meditace Naučíme vás, jak vnášet meditaci do normálního života, dozvíte se vědecké důkazy o tom jak účinná tato metoda restrukturalizace je a jaký benefit s sebou vede střežená a klidná mysl. zdroj: www.kraniosakralnijoga.cz
 • GLYMFATICKÝ SYSTÉM
  Glymfatický systém a detoxikace mozku Co je glymfatický systém? Mozek není tvořen kompaktní hmotou nervové tkáně. Mezi buňkami se nacházejí mikroskopické prostory, do kterých proniká mozkomíšní mok z velkých dutin označovaných jako mozkové komory. Spletité řečiště mikroskopických skulin v mozkové tkáni označují vědci jako glymfatický systém (nejde o pravý lymfatický systém, systém štěrbin je ovládán gliovými buňkami, a je tedy označován jako glymfatický). Mozek se díky němu podobá houbě, která do sebe nasává mozkomíšní mok. Na prázdné prostory glymfatického systému připadá přibližně jedna pětina z celkového objemu mozku. Termín "glymfatický systém" označuje procesy, které se podílejí na odstraňování jedovatých látek z mozku. Když ulehnete ke spánku, systém se aktivuje, aby toxiny odstranil a obnovil v mozku metabolickou homeostázu. Jakmile usnete, je to, jako by se dal do práce maličký "domovník", vyklízející všechno harampádí, které se nashromáždilo během denní činnosti. Mozek po celý den produkuje odpadní látky a glymfatický systém tyto látky rozkládá a recykluje. Problém je, že nedostatek spánku způsobuje selhávání tohoto systému. To pak vede k hromadění odpadních látek v mozku. Jejich akumulace je přitom spojována s konkrétními zdravotními problémy, jako je Alzheimerova nemoc a další kognitivní poruchy související s věkem. Během spánku vyvíjí mozek celou řadu činností. Spánek nám umožňuje vytvářet a upevňovat paměťové záznamy a bylo také zjištěno, že pomáhá organizovat spojení mezi neurony. Spánek má tedy přímý vliv na neurony v mozku a při jeho nedostatku se začne stav těchto neuronů zhoršovat. Bylo zjištěno, že u lidí, kteří mají potíže se spánkem, se může mozek dokonce začít zmenšovat. Tento problém je přitom výraznější u lidí starších 60 let. Myší test Tým vedený Maiken Nedergaardovou z newyorského Centra pro translační medicínu při Rochesterské univerzitě nyní zjistil, že mozek ve spánku mění své vnitřní uspořádání. Prostory mezi buňkami se roztáhnou a vše je připraveno k "velkému prádlu". Jak už to bývá, stála na počátku tohoto významného objevu náhoda. Vědci vstřikovali do glymfatického systému laboratorních myší barvivo a pozorovali, kudy v mozku proudí. Nejprve byli zmateni. Barva někdy prostupovala částmi mozku velmi rychle, ale jindy vypadal glymfatický systém ucpaný a barvivo se skoro nehýbalo. Záhy bylo jasné, že v mozku myší, které usnuly nebo byly uvedeny do narkózy barva proudila rychleji. Bdící myši měly glymfatický systém "ucpaný". Zaskočilo nás, jak nízký byl průtok barviva mozkem myší, které byly při vědomí," přiznává Maiken Nedergaardová. "Znamená to, že vzdálenosti mezi buňkami v mozku se v bdělém stavu a ve spánku významně liší." Přesná měření prokázala, že u bdělých myší zaujímá glymfatický systém jen 14 procent z celkového objemu mozku. Za tohoto stavu je průtok mozkomíšního moku omezen jen na povrchové vrstvy mozku. V okamžiku, kdy myš usne, glymfatický systém se roztáhne asi o polovinu a pak zabírá v mozku 23 procent z celkového objemu. Průtok mozkomíšního moku mozkem se zvýší o 95 procent. Intenzivní proplachování mozku mozkomíšním mokem během spánku má za následek rychlé vyplavování zplodin látkové výměny, jež se v mozku nahromadily přes den. Jednou z těchto "odpadních" látek je i tzv. betaamyloid, o kterém je už dlouho známo, že se podílí na vzniku Alzheimerovy choroby. Ve spánku opouští betaamyloid intenzivně propíraný glymfatický systém dvakrát rychleji, než když mozek bdí. Spánek je pro nás tedy kromě jiného i jedinečnou příležitostí k odstranění nebezpečných látek z mozku. Klíčová je pravidelnost Z hlediska podpory zdraví mozku je důležité mít pravidelné spánkové návyky. Někteří lidé se mylně domnívají, že mohou během týdne tvrdě pracovat a spánkový deficit dohnat o víkendu. Takto nárazový spánek, ale k ochraně neuronů v mozku nepřispívá. Nevyspání poznamenává práci mozku i za plné bdělosti. Malé skupinky nervových buněk upadají naprosto nekontrolovaně na krátkou dobu do stavu, jaký je typický pro spící mozek. Člověk má pocit, že je naprosto bdělý, ale skupiny neuronů podléhají mikrospánkům a to brání mozku, aby podával obvyklý výkon. Proto při nevyspání tak často chybujeme i v činnostech, které jinak zvládáme bez velkých obtíží. Chcete-li, aby měl spánek optimální přínos pro zdraví, musíte se zaměřit na pravidelný spánkový rytmus. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, ve které denní době spíte. Pro optimální zdraví mozku je nutné zachovávat normální rytmus sladěný s přírodou, abyste byli přes den vystaveni slunečnímu světlu a v noci měli tmu. Vyhnout se stimulaci umělým osvětlením Problém je, že se mnoho lidí nechává i po západu slunce výrazně stimulovat světlem, protože tráví čas u počítače nebo televizoru. Řada lidí má světelnou stimulaci vlastně přehozenou: během dne pobývají dlouho v interiéru, kde není příliš přirozeného slunečního světla, a pak prožijí většinu večerních hodin před obrazovkou. Umělé osvětlení dokáže ovlivňovat hladiny hormonů v těle způsobem, který nakonec může vyvolat problémy se spánkem. A protože to spolu všechno souvisí, mohou potíže se spánkem vést ke kognitivním poruchám. Špatné spánkové návyky jsou zmiňovány i souvislosti s řadou jiných zdravotních potíží, jako je obezita a další chronická onemocnění. Pokud tedy chcete být co nejzdravější, musíte především upravit svou expozici světlu. Jedině tak si totiž můžete upravit spánkový režim. Budete-li věnovat pozornost tomu, jak jste v různých denních dobách vystaveni světlu, dokážete synchronizovat své vnitřní hodiny a zlepšit svůj spánkový rytmus. Je tedy důležité, abyste upravili svou expozici světlu a také abyste chodili spát a budili se ve správnou dobu.
 • JIN JÓGA
  Pojďte se zastavit a vnímat své lehké plynutí při delších jinových pozicích. Pojďte se uvolnit a zklidnit bez použítí síly a dynamiky. Zpomalte a zaměřte se na střed svého těla. Přijďte si uvolnit svaly po sportu nebo těžké fyzické práci. Přijďte si vyživit svou pojivovou tkáň a naučte se udržovat ji v kondici. Přijďte si posílit imunitu a podpořit energii v těle. Vyzkoušejte si akupunkturu bez jehliček. Toto a ještě další aktiva vám přinese JIN JÓGA. Více o JIN JÓZE v sekci: Co je to jin jóga?
 • CO JE TO JIN JÓGA?
  Co je to jin jóga? Jin jóga vychází z učení tradiční čínské medicíny a oslovuje především jinové části těla. Jsou to ty části, které leží nejblíže jádru: kosti klouby, pojivová tkáň a především povázky /fascie/. Na rozdíl od svalů, které jsou jangové povahy a mají rády pohyb, pojivovou tkáň oslovíme spíše tichým, klidným přijetím. Všechny pozice jin jógy provádíme většinou v sedu nebo lehu a setrváváme v nich poměrně dlouhou dobu, obvykle od tří do pěti minut /někdy i déle/. Jakmile zaujmeme bezpečnou a vyváženou pozici, můžeme uvolnit svaly v oblasti, s níž daná pozice pracuje a jemně a nenásilně tak podpořit přítok energie a výživy do pojivové tkáně. Jedná se o velmi jemný styl jógy vhodný pro všechny stupně pokročilosti. Každý si v ní najde to, co právě teď potřebuje a hledá. Uvolněné svaly a práce s fasciemi jsou hlavní témata jinové jógy. Jin a jang neexistují odděleně. Při cvičení jin jógy napínáme a posilujeme současně i svaly a ovlivňujeme tak jangové tělesné tkáně. Způsob, jaký se jin jóga cvičí, však aktivuje primárně jinové tkáně /kosti, klouby, fascie/. Jin jóga nenahrazuje jangové formy jógy či jiného cvičení a sportu. Spíše je doplňuje a pomáhá vnášet do našeho života vyváženost a harmonii. Proč cvičit jin jógu? - velká zdravotní prospěšnost jin jógy spočívá v tom, že dlouhými pasivními pozicemi energizuje, respektive pročišťuje meridiány. Co se týče účinků, jin jóga může být přirovnána k akupunkturnímu ošetření. Když jsou meridiány očištěny a blokády rozpuštěny, může dojít k vyvážení a harmonizaci proudu čchi. Kdo důvěřuje systému akupunktury a přitom má strach z jehel, může nalézt v jin józe dobrou a kvalitní alternativu. - jin jóga napomáhá vyvážení jinových a jangových aspektů v těle. Všechny sporty a cvičení, která provádíme, jsou zaměřeny na svaly. Který sport je zaměřený na naše fascie? - jin jóga zesiluje tok čchi, neboli prány, neboli životní energie /abychom tomu úplně rozuměli/, především v šesti meridiánech procházejících oblastí pánve a boků. Tím můžeme ovlivňovat i fungování našich vnitřních orgánů. Prostřednictvím různých cviků působíme na různé meridiány v našem těle. Cviky pak můžeme zaměřit buď na určitý orgán, jako např. na játra, nebo se naopak můžeme pokusit pracovat co nejvšestranněji. Tím povzbudíme proud čchi v celém těle a tím aktivujeme i všechny hlavní meridiány. - jin jóga udržuje pojovovou tkáň zdravou, působí proti osteoporóze, zvyšuje pohyblivost kloubů - velmi jemně a efektivně působí proti ztuhlosti zad způsobené dlouhodobým sezením a nesprávným zatěžováním - působí na fascie, na které se při dynamicky orientované józe obvykle nedokážeme příliš zaměřit. I to může způsobovat bolesti zad. Bolest páteře může vycházet z okolní fasciové tkáně, která mimo jiné slouží jako velké datové úložiště. Dlouholeté bolesti zde mohou být ukotveny. Fascie obklopují všechny části těla a tím také svaly, šlachy, chrupavky, klouby, kosti i nervové dráhy. Když budeme fascie stále mírně dráždit tahem, může se to projevit ústupem a nebo úplným vymizením bolesti. K větší pružnosti těla lze dosáhnout lépe v jin józe než v ostatních druzích jógy. - jin jóga pomáhá rozvíjet soustředěnou meditační praxi. Principy jin jógy - taoistická koncepce energie jin a jang, životní enegie čchi neboi prána, taoistický systém meridiánů, jimiž proudí energie v těle a systém čaker, v nichž se energie soustřeďuje. - dalšími principy jin jógy jsou: zaujmutí pozice, zůstání v pozici v klidu a tiše, udržení pozice několik minut. Velmi důležité je respektovat signály našeho těla. Nikdy bychom neměli jít přes bolest, mravenčení či brnění. Po celou dobu si uchováváme tělesné uvolnění. Pro koho je vhodná jin jóga? Jin jóga je vhodná pro každého, kdo umí respektovat vlastní hranice. Velmi vhodná je pro ty, kdo mají sedavé zaměstnání. Je vhodná i pro běžce, protože se efektivně věnuje kyčelním kloubům. Otevírání kyčlí a uvolnění spodní části zad ocení i těhotné ženy. Pomůže všem jangovým jogínům, kteří se chtějí dostat do obtížnějších pozic. Je vhodná pro těžce pracujícího člověka, který už po těžké práci není schopný jangové lekce jógy, kdy se dělají fyzicky náročné ásany. Je vhodná i pro manažery a všechny sportovce jako doplněk k jejich sportu. Je vhodná pro lidi, kteří trpí nedostatkem energie a naopak, kteří ji mají nadbytek, neboť při cvičení jin jógy dochází k vyvážení proudu čchi. Je vhodná i pro seniory, neboť se cvičí velmi kontrolovaně a pomalu a každý si určuje délku a intenzitu cvičení podle svých vlastních pocitů. Jin jóga a emoce Jin jóga je velmi klidným a medidativním stylem cvičení. Při dlouhém udržování pozic se mohou vynořovat nejrůznější emoce, které mohou být pozitivní i negativní. Setrvávání v pozicích nás může naučit zacházet s různými emocemi a přitom zůstat v klidu. Když se např. dostaví vztek nebo zloba, můžeme tyto pocity přijmout a neutralizovat je časem určeným k meditaci, který nám jin jóga nabízí. Jogínští začátečníci Jogínští začátečníci bývají při cvičení nejprve konfrontováni s dlouhou chvílí až nudou. Vyplatí se však vydržet tento pocit a zjistit, co se vlastně za ním skrývá. Náš svět je velmi zrychlený, kolotoč myšlenek se zastaví jen zřídkakdy. Zkuste pocit nudy při jinových pozicích nahradit hlubokým uvolněním a zotavením. Používání pomůcek Při jin józe používáme často pomůcky /bolstery, cihličky, deky/, které nám usnadňují a zpříjemnují zůstáváním v pozicích. Protože je jin jóga hodně statická a tělo se během ní nezahřívá, doporučuje se v chladnější místnosti teplé oblečení.
 • CO JSOU TO FASCIE?
  Fascie obaluje všechny prvky lidského těla. Každý sval, každé svalové vlákno, každý orgán, mozek, oči mají vlastní ochranný fasciální obal. https://casi-rolfterapie.cz/SI/SI_HTML_Czech/FasciaCZ.html
 • RESTORATIVNÍ JÓGA
  ...aneb uvolněte se a nechte se hýčkat Co je to restorativní jóga? Je to velmi pomalý, relaxační až terapeutický styl jógy, kdy při delších /3 - 20 minut/ výdržích v pozicích za použití spousty pomůcek /bločky, deky, bolstery, přikrývky očí/ působíme na hluboký myofasciální systém. Restore znamená obnovit, vzkřísit, regenerovat či rekonstruovat..... a to sebe sama. Zpočátku můžeme cítit určité nepohodlí, ale to se dá překonat díky vědomé práci s dechem. Nejedná se ani tak o cvičení, ale spíše o hlubokou a dokonalou relaxaci Nejedná se o práci zaměřenou na povrchové svaly, ale působíme do hloubky. Díky pozicím restorativní jógy dochází k obnově energie uvnitř těla. Působíme na hluboké svalstvo, klouby, páteř a kosti. Protahujeme pojivovou tkáň velmi jemným tlakem, který způsobí zvyšení elasticity, zlepšení funkce nervové a imunitní soustavy a krevního oběhu. Během lekce dochází k harmonizaci těla a mysli. V určitých chvílí už tělo ani necítíte - jako byste se odpoutali od své tělesné schránky. Celková atmosféra bude doplněna také zvukem tibetských mís a aroma vůněmi. Bude to takové "vrstvení slastí" k vaší dokonalé relaxací a současně regeneraci. Je vědecky potvrzeno, že čich je náš nejsilnější smyslový orgán s pamětí, který je úzce spojen s mozkem. A díky tomu se významné účinky vůní na naši psychiku využívají v aromaterapii. Proč zkusit restorativní jógu? - je to způsob relaxace, která je principem samoléčby organismu - redukuje stres, osvěžuje mysl - intenzivně působí na obnovu energie uvnitř těla - protahuje pojivovou tkáň /fascie/, zlepšuje funkce nervové a imunitní soustavy a krevního oběhu - odplavuje toxiny tělesné i duševní Co na závěr? Čeká vás dokonalý zážitek plný harmonie a budete si přát, aby to nikdy neskončilo. Kéž by člověk mohl takto zakončit každý svůj den. Tipy - nechoďte na lekci hladoví. Vaše kručení v břiše by mohlo narušit poklidnou večerní atmosféru a vy se pak nebudete moci uvolnit - při rýmě či jiném nachlazení /kašel/ návštěvu restorativní jógy odložte - pohodlně se oblečte a můžete i více, neboť se tu nezpotíte - s sebou si můžete vzít vlastní přikrývku očí /tzv. relaxační přikrývka očí/, jógamatku či jinou podložku pod tělo, popř. deku a polštářek - těchto pomůcek není nikdy dost. Čím více, tím lépe. Ve studiu ale bude vše k dispozici, avšak v omezeném množství. - vypnutý mobilní telefon je samozřejmostí. Lekce restorativní jógy probíhá v absolutním klidu a tichu. Zastavíme se, uvolníme se a jen budeme. Zde odkaz na ukázku restorativní jógy:
 • JEMNÁ JÓGA, JEMNÁ JÓGA PO PRÁCI"
  Lekce jemné jógy má snadný a nenáročný průběh v pomalém tempu. Začínáme jednoduchým protažením, klademe důraz na dech. V každé pozici chvíli setrváme. Tato lekce neobsahuje téměř žádné dynamické prvky. Na závěr praktikujeme delší relaxaci. Lekce je vhodná i pro úplné začátečníky.
 • JÓGA PRO MUŽE
  Ideální doplněk posiloven a dalších sportovních aktivit či sedavého způsobu života. Svaly budou funkční a pružné, aby rozvíjely sílu a neomezovaly tělo, jak tomu často u sportovců bývá. Aby si muži přišli na své, přidáme i dynamiku a více silových prvků. Žádné krkolomnosti a dávání si nohy za hlavu. Jednoduché ásany a každý podle svých možností. Za pár měsíců uvidíte výsledky. Této lekce se samozřejmě mohou zúčastňovat i ženy. Ani zde nebude chybět závěrečná relaxace.
 • KURZY JÓGY SE ZDEŇKOU
  Tyto lekce jsou vedeny ve stylu JIN JANG. Úvodní zklidnění, dechové techniky, příprava na dynamické pozdravy slunci a pak opět klidnější tempo a delší výdrže. Na závěr 10 – 15 minut relaxace při hudbě či při poslechu úžasného hudebního nástroje KOSHI. Náročnost je vždy upravena dle vypsaných kurzů. Kurzy pro začátečníky jsou vždy vedeny od základů jógy. Kurzy jsou uzavřené, ale pokud není naplněna kapacita kurzu, je možné se jich zúčastňovat i jednorázově. Prosím, věnujte však pozornost vypsané náročnosti a nezúčastňujte se jako začátečník kurzu pro pokročilé. Není v možnosti lektora, aby se věnoval začátečníkovi, když bude mít na lekci dalších 20 pokročilých.
bottom of page